Στα πλαίσια της πράξης: «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» των αξόνων προτεραιότητας 1,2 και 3 του ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση"

Το σχολείο εξοπλίστηκε με δέκα (10) laptop, μ' ένα ερμάριο φύλαξης και μεταφοράς καθώς και με σύνδεση internet σ' όλες τις τάξεις διδασκάλιας του σχολείου.logotipo